Резултати

Комуникационна стратегия - в .pdf формат

Предизвикателства и прототипи - в .pdf формат

РАБОТНА ГРУПА 1 - ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Модератор: д-р Павел Стоянов
Експерт: проф. д-р Велизара Пенчева

Предизвикателство:
Развитие на устойчива и безопасна градска мобилност в Русе

Носител на предизвикателството: Кремена Минева, ръководител отдел Транспорт на Община Русе

Прототип (решение):

Разработване на стратегия за чиста мобилност в град Русе с 10 основни акценти

 1. Стимулиране използването на активно придвижване чрез поетапно изграждане на щадяща и безопасна инфраструктура при интегрирано градско и транспортно планиране (с приоритет активно придвижване):
  • развитие на комплексни велосипедни и пешеходни концепции;
  • ограничаване на пространството на автомобилите;
  • създаване на пълноценна велосипедна мрежа;
  • премахване на препятствията пред пешеходците;
  • подобряване на условията за безопасност на пешеходци и велосипедисти;
  • приоритетно пропускане на велосипедисти и пешеходци.
 2. Ограничение на придвижванията със замърсяващи превозни средства чрез въвеждане на зони с ниски емисии и налагане на други ограничения на принципа „потребителят плаща“;
 3. Развитие на нискоемисионен и достъпен масов градски пътнически транспорт, предлагащ високо качество на транспортната услуга;
 4. Подобряване организацията и управление на автомобилното движение в града с приоритетно пропускане на пешеходци и велосипедисти;
 5. Използване на формите на организация за споделено пътуване с велосипеди и автомобили;
 6. Оптимизация в градската логистика: разработване на план за устойчива градска логистика;
 7. Управление на паркирането: цени за паркиране; регламент; осигуряване спазването на правилата за паркиране; баланс на предложенията за паркиране;
 8. Следване на новостите и иновациите от международната практика при формиране на политиката за мобилност и безопасност;
 9. Организиране на информационни кампании, свързани с насърчаване активното придвижване и ограничаване използването на автомобили;
 10. Прилагане на комплексен подход към решенията, включително с другите планове за развитие на град Русе.

РАБОТНА ГРУПА 2 - ТРАНСПОРТ ПО ВЪТРЕШНО ВОДНИТЕ ПЪТИЩА
Модератор: д-р Борил Иванов
Експерт: д-р Михаил Милчев

Предизвикателство 1 - Баражиране на долното течение река Дунав, в граничният участък между Република България и Република Румъния

Предизвикателство 2 - Обновяване и разширяване на флота плаващ под български флаг

Представящ предизвикателството: кап. Иван Иванов, директор дирекция „Речен надзор“, ИА Морска администрация

Решения:
По предизвикателство 1: Изграждане на система от баражи за подобряване на плаваемостта по реката, получаването на зелена енергия, подобряване на свързаността между България и Румъния и напояването на земеделски култури в региона.
По предизвикателство 2: Създаване на национална политика за стимулиране на корабособственици за обновяване и реновиране на флота и създаване на програма осигуряваща банкови и други гаранции за обновяване и реновиране на флота.

РАБОТНА ГРУПА 3 - МУЛТИМОДАЛНИ СИСТЕМИ
Модератор: д-р Свилен Костадинов
Експерт: : доц. д-р Димитър Грозев

Предизвикателство - Липса на ефективна транспортна свързаност на Северна България, включително и на гр. Русе

Представящ предизвикателството: Румен Марков, Large Infrastructure Projects

Решения:

 1. Проектиране и изграждане на високо скоростна железопътна транспортната линия София-Варна с разклонение до Русе (проектирана скорост 160 – 250 km/h) и връзка с Букурещ;
 2. Създаване на условия за ефективно осигуряване на превозите при смяната на видовете транспорт;
 3. Създаване на условия за използване на потенциала на река Дунав, като част от мултимодална/интермодална отсечка.

Решение 1 ще доведе до висока скорост на придвижване на пътниците, време за пътуване от Русе до София приблизително за 2:30 часа и осигуряване на трансгранична железопътно връзка с Букурещ с високо скоростната линия;

Решение 2 ще доведе до повишаване на търговската скорост при мултимодалните/интермодалните превози;

Решение 3 ще доведе до интензивността на корабния трафик по река Дунав

РАБОТНА ГРУПА 4 - АЛТЕРНАТИВЕН ТРАНСПОРТ
Модератор: д-р Тончо Балбузанов
Експерт: доц. д-р Асен Асенов

Предизвикателство 1 - Създаване на Интегрирана транспортна мобилност в град Русе, чрез партньорство между Община Русе, Русенски университет, работодателските организации, НПО и представители на обществото

Представящ предизвикателството: г-н Александър Георгиев, Изпълнителен директор на Общински транспорт Русе ЕАД

Прототип (решение):
Създаване Интегрирана транспортна мобилност в град Русе с участници: Общински транспорт Русе, Община Русе, Русенски университет, НПО и фирми с връзка с обществеността. Осигуряване придвижването на хората в града

 1. Създаване на екип за работа.
 2. Идентифициране на подходяща идея за подходящи транспортни средства, транспортна схема и депо;
 3. Експертно мнение и проектиране на депо;
 4. Обществено обсъждане на идеята
 5. Предлагане на решение и провеждане на конкурс;
 6. Пътища за реализация и финансиране;
 7. Намиране на система за външен и инвеститорски контрол, чрез работа на отделни етапи;
 8. Индикаторен одит през определен период, след реализиране на всеки етап и цялостния проект.

Предизвикателство 2 - Неяснота по отношение на нормативна уредба на ЕС за прогнозиране на необходимостта от биодизел от първо и второ поколение в сухопътния транспорт. Това води до висок риск и несигурност при инвеститорите, по-висока цена на биодизела и рязко отклоняване от постулатите, заложени в Зелената сделка

Представящ предизвикателството: г-н Димитър Минчев, Изпълнителен директор на Астра Биоплант, Група Булмаркет

Прототип (решение):
Създаване на нормативен документ на ниво ЕС за прогнозиране на необходимостта от биодизел от първо и второ поколение в сухопътния транспорт и намаляване на риска. Участници: Астра Биоплант, Община Русе, Русенски университет, асоциирани транспортни факултети и университети в Европа, юридически организации, Европейски биодизел борд, НПО и представители на обществото.

Осигуряване на дългосрочна предвидимост за нуждата от и производството на биодизел на конкурентна цена, който като регулирана добавка да намалява крайната цена на горивата гориво.

Реализиране чрез партньорство между Община Русе, Русенски университет, асоциирани транспортни факултети и университети в Европа, юридически организации, Европейски биодизел борд, НПО и представители на обществото.

 1. Създаване на екип за работа между юристи и транспортни специалисти от двата факултета на Русенски университет с участието на представители от фирмата;
 2. Идентифициране на проблемите в законодателството;
 3. Научно експертно мнение за предимствата, фактите и перспективите около биодизела. На основата на научна експертиза се предложение с решения за конкретизиране на директивите;
 4. Обсъждане на предложението с експерти от други европейски университети и научни центрове с цел създаване на широка подкрепа на европейско ниво с цел нормализиране на условията за бъдещето на биогоривата;
 5. Лансиране на решенията и фактологичните обосновки пред необходимите законодателни и регулаторни контрагенти в европейските институции;
 6. Реализиране на промените, свързани с осигуряване на предсказуемост, прозрачност, ясни регулации и постулати на ЕК по отношение на прехода към алтернативни горива при биодизела;
 7. Индикаторен одит през определен период на базата на количествени и качествени измервания за положителното влияние върху природата от биодизела;

РАБОТНА ГРУПА 5 - ОБРАЗОВАНИЕ В ТРАНСПОРТА
Модератор: д-р Михаил Милчев
Експерт: доц. д- р Даниел Любенов

Предизвикателство - Липса на достатъчна материалнотехническа база за практическо обучение на ученици по Безопасност на движението

Представящ предизвикателството: Росица Георгиева, началник РУО

Решение
Създаване на градски център за практическо обучение на деца от детските градини и ученици по Безопасност на движението с модерна материално-техническа база.

РАБОТНА ГРУПА 6 - ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ТРАНСПОРТА
Модератор: д-р Павел Стоянов
Експерт: доц. д-р Иван Белоев

Предизвикателство - Разширено интелигентно наблюдение на транспортната инфраструктура в град Русе. Преходът на градовете към интелигентна мобилност, устойчива от екологична и социална гледна точка

Представящ предизвикателството: г-н Деян Партинов, Advanced Systems Ltd

Решения

 1. Разширяване на интелигентното прогнозиране и планиране за нуждите на кризисни ситуации в градската транспортна система, чрез надграждане на системата за събиране на данни, като се добавят компоненти за следене като:
  • прогнозиране интензивността на движение;
  • конструктивни изменения на пътна инфраструктура и съоръжения;
  • температура на въздуха и на пътната инфраструктура;
  • природни бедствия;
  • нивото на водоеми;
 2. Създаване на интегрирана информационна система с нива на достъп на институциите, включително алармиране при достигане на критични нива. Това ще доведе до интелигентно планиране и прогнозиране на събития и процеси с цел да бъдат избегнат щетите причинени от природни бедствия и пътно транспортни произшествия.

РАБОТНА ГРУПА 7 - МОДЕЛИ НА ПАРТНЬОРСТВО
Модератор: д-р Тончо Балбузанов
Експерт: доц. д-р Асен Асенов

Предизвикателство - Създаване на модели на партньорство между Община Русе, Русенски университет, работодателските организации, НПО и представители на обществото за идентифициране на предизвикателства, тяхното изследване, оценяване и създаване на качествени проектни предложения, свързани с декарбонизация в транспорта и следващо изпълнение

Представящ предизвикателството: г-н Ивайло Кадишев, Община Русе

Прототип (решения)
Създаване на отворена съвместна научна лаборатория за иновации в транспорта между: Община Русе, Русенски университет, НПО и фирми с връзка с обществеността.

 1. Създаване на схема за реализиране на лабораторията и реализация на съвместна лаборатория
 2. Изпълнение на проекти
  • Идентифициране на подходяща идея
  • Експертно мнение
  • Анкетиране на общественото мнение
  • Предлагане на решение
  • Пътища за реализация
  • Провеждане на конкурси за проектно предложение и отделно за изпълнител на одобреното предложение
  • Намиране на система за външен и инвеститорски контрол, чрез работа на отделни етапи
  • Индикаторен одит през определен период, след реализиране на всеки етап и цялостния проект

РАБОТНА ГРУПА 8 - РЕГУЛАТОРНИ БАРИЕРИ И РЕШЕНИЯ
Модератор: Мария Цанкова и д-р Михаил Милчев
Експерт: доц. д-р Димитър Грозев

Предизвикателство - СОблекчаване преминаването през ГКПП Русе Дунав мост, прилагане на мерки за намаляване на транспортните задръжки и премахване на колоните от чакащи товарни автомобили по гл. път I – 5 Русе – Велико Търново и гл. път II – 21 Русе – Силистра

Представящ предизвикателството: Инж. Димитър Недев, Зам.-кмет на Община Русе

Решение
Процес на проучване и моделиране на масовото обслужване и на функциониране на транспортните единици

 1. Създаване на модел по теорията на опашките (описва се ситуацията, обслужващи възли, тесни места, вектори и тяхната интензивност, регулация – инструкции за преминаване на потоци);
 2. Създаване на модел на функциониране на транспортните единици (релсов, път)
 3. Симулации на двата модела и анализ
 4. Разработване на Стратегия на разпределяне на товарите и консултации (вкл. билатерални)
 5. Препоръки към институциите за промени на нормативните актове (такси, финансиране на републиканска пътна мрежа в урбанизираните участъци)
 6. Да се разшири заданието за функциониране на тол системата с цел оптимизиране на пропускливостта.
 7. Инфраструктурни решения – мостове, нови фериботни връзки, обходен път на Русе с пътни възли за разделяне на транзитните потоци, шумоизолиращи съоръжения по бул. България, паркинги, подобряване на инфраструктурата).